Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h MAXMIN
1Bến Trại- Sông LuộcHTL-:-