Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu23:091481481471391321169277727274798389