Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      13/02/2020
TG GT 0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu15:307