Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      14/02/2020
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu15:307